Kurz mírového vzdělávání HWPL úspěšně absolvovali další vzdělavatelé ze zemí EU

Tým mírového vzdělávání české pobočky HWPL uspořádal v druhé polovině roku 2023 druhé kolo online tréninkového kurzu pro vzdělavatele. Spoluorganizátorem unikátního školení pro pedagogické pracovníky, které v Česku, ani v zahraničí nemá obdoby, byla německá pobočka HWPL. Intenzivní dvouměsíční kurz tvořený dvanácti devadesátiminutovými semináři zaměřenými na mírové hodnoty a principy úspěšně dokončilo osm vzdělavatelů převážně ze zemí Evropské unie.

Trénink probíhal online prostřednictvím aplikace Zoom, a to od 10. října do 19. prosince 2023, kdy byl zakončen slavnostní promocí absolventů. Zúčastnili se ho vzdělavatelé ze tří evropských zemí – Německa, Kypru a Litvy – a také z Maroka. Na rozdíl od předchozích kurzů, kdy jednotlivé semináře vedli členové týmu mírového vzdělávání HWPL, lekce vůbec poprvé předávali pedagogové z Kypru a Polska, kteří v minulosti kurz sami absolvovali.

Kurz mírového vzdělávání, Zoom

Účastníci se mohli seznámit celkem s 12 lekcemi mírového vzdělávání, které jim byly předány v průběhu šesti na sebe navazujících online seminářů. Zatímco první čtyři lekce se zaměřovaly především na to, jak funguje dnešní společnost a co je potřeba změnit, aby bylo ve světě dosaženo míru a harmonie, v průběhu zbývajících osmi lekcí se zájemci dozvěděli o konkrétních hodnotách a principech, které významně přispívají k vytvoření harmonického prostředí. Jedná se především o témata, jako je ohleduplnost, vděčnost, spolupráce, sebepřijetí, pochopení hodnoty života, či budování respektu a lásky.

Každý seminář byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teorie byla vůbec poprvé vyučována dvěma absolventy předchozích tréninkových kurzů HWPL, kteří si na základě zpětné vazby ze strany členů týmu mírového vzdělávání mohli lépe osvojit, jak tyto lekce zařadit do učebních osnova na školách. V druhé části semináře následovala praktická cvičení a aktivity sloužící k hlubšímu porozumění jednotlivým lekcím, jako je např. psaní dopisů vděčnosti nebo diskuse o mírových hodnotách.

Jednotlivá setkání oživila také debata s absolventy dřívějších tréninkových kurzů pro vzdělavatele, kteří s účastníky sdíleli své zkušenosti a dojmy z implementace lekcí mírového vzdělávání v Německu a na Ukrajině. Aby se povědomí o mírových principech a hodnotách snadněji dostávalo do jednotlivých škol, plánuje česká pobočka HWPL od začátku příštího roku pravidelně pořádat setkání pro všechny úspěšné absolventy kurzu. Ti tak budou moci svůj potenciál dál rozvíjet.

„Jako absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jsem byla před Vánocemi hluboce zasažena událostmi na náměstí Jana Palacha. O to více věřím, že je mírové vzdělávání, které v současném školství chybí, klíčovým prvkem pro prevenci konfliktů a vytvoření udržitelného míru. I proto je jedním z hlavních cílů české pobočky HWPL v roce 2024 rozšíření mírového vzdělávání primárně do českých škol a univerzit. Plánujeme otevřít kurz pedagogů mírového vzdělávání v českém jazyce a připravujeme i nahrávané lekce, které budou vůbec poprvé k dispozici na e-learningové platformě,” shrnula plány pro příští rok vedoucí týmu mírového vzdělávání HWPL, Zuzana Hyhlíková.

Mezi čerstvé absolventy posledního letošního kurzu patří i vzdělavatelé ze severní a jižní části Kypru, který v 60. letech minulého století rozdělila občanská válka. Lekce mírového vzdělávání HWPL hodnotí pozitivně.

„My všichni sdílíme stejný svět a můžeme čelit stejným problémům. Musíme se proto umět vcítit do pocitů druhých, k tomu je ale potřeba empatie. Potíž je v tom, že ze světa zmizela spiritualita a mnohé hodnoty nám začínají být cizí. Stáváme se sobeckými, nedíváme se na pocity druhých a nesdílíme mezi sebou dobro. Naše srdce ztratilo citlivost,” uvedl v průběhu kurzu jeden z účastníků – zakladatel a docent teologické fakulty jedné z kyperských univerzit, Yusuf Suiçmez.

Kurz mírového vzdělávání, Zoom

Mírové vzdělávání je jednou z hlavních iniciativ v oblasti šíření kultury míru, která je blíže specifikována v článku 10 Deklarace míru a ukončení válek (DPCW), jež byla pod vedením HWPL vyhlášena 14. března 2016. Článek upozorňuje na to, jak důležitou roli mírové vzdělávání hraje v oblasti podpory vzájemného respektu a porozumění mezi jednotlivými ideologiemi, etnickými skupinami a náboženstvími.

Severina Papis
HWPL PR dept.
+420 776 643 790