Právo pro mír

Přehled

Stav dnešního světa lze vztáhnout ke dvěma tragickým světovým válkám v minulém století a jejich ničivým následkům, na jejichž základě byla založena Organizace spojených národů (OSN), aby reagovala na krutost konfliktů a ztrátu lidské důstojnosti. Od té doby vzniklo mnoho mezinárodních dohod a deklarací jako opatření pro zajištění míru, které stanovily lidská práva a svět bez válek jako základní hodnoty naší současnosti.

Nicméně další výzvy, jako jsou národnostní a náboženské konflikty, kulturní předsudky a etnická nenávist, bránily mírovému vývoji a tyto prvky rozdělení ještě více ztížily účinné zvládání nového fenoménu nedávných globálních konfliktů. Jádrem tohoto problému jsou opakující se konflikty, na které doplácejí desítky nevinných civilistů.

V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu, že mezinárodní společnost potřebuje komplexní právní přístup, který by řídil každodenní život občanů bez ohledu na jejich národnost, etnickou příslušnost a náboženství v souladu s podporou míru. Vytvoření právního rámce pro zajištění míru na národní i mezinárodní úrovni v podobě mezinárodní dohody (zákona) připraví cestu pro rozvoj mírových procesů v našem světě.

Tyto základní cíle HWPL se odrážejí v Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW), kterou vypracoval Mezinárodní výbor pro mírové právo HWPL složený z významných odborníků na mezinárodní právo z 15 různých zemí. Vyhlášena byla 14. března 2016 a tvoří ji preambule, 10 článků a 38 odstavců.

Právo pro mír

V rámci iniciativy Právo pro mír HWPL velmi úzce spolupracuje se zástupci občanské společnosti, protože mír nelze udržet pouze prostřednictvím hlasů elit a procesů stanovených institucemi. HWPL proto klade velký důraz na zapojení občanské společnosti do procesu vytváření míru.

Tohoto cíle se snažíme dosáhnout především prostřednictvím kampaně Legislate Peace Campaign (kampaň pro uzákonění míru), což je způsob mírového řešení konfliktů prostřednictvím zavedení mezinárodního práva pro mír. Stále více vedoucích představitelů v oblasti politiky, práva, tisku a náboženských organizací podporuje intenzivnější zapojení občanské společnosti do tvorby míru a realizuje společné aktivity na podporu zavedení konečného mírového systému, který může zahrnovat všechny státy a národy.

Udržitelné úsilí o prosazování zájmů

Příslušníci občanské společnosti a zástupci vlád, kteří spolupracují s HWPL, slíbili, že budou i nadále vyzývat k následování úspěšné iniciativy Právo pro mír založené na vládní a nevládní spolupráci, a tím k budování participačních struktur, které umožní udržitelné mírové řešení. Pokud bude vytvořen mezinárodní právní rámec slučitelný s DPCW, který bude ukládat všem státům odpovědnost za mírové řešení konfliktů a ukončení válečných aktivit, HWPL věří, že se tím odstraní strukturální příčiny násilných konfliktů. (Odtud pramení trvale udržitelné úsilí o prosazení této myšlenky.)

Co je DPCW (Deklarace míru a ukončení válek)?

S cílem posílit základní lidská práva a zajistit svrchovanost států vyzývá DPCW, dokument zaměřený na budoucnost, státy, aby znovu využily výrobní zařízení zbraní tak, aby sloužila účelům prospěšným lidstvu a zanechala odkaz míru budoucím generacím. Představuje přitom ucelený, globální a univerzální nástroj, který je schopen reflektovat vzájemně závislé a propojené příčiny válek na celém světě.

Deset článků DPCW je postupně představeno v rámci následujících tří zastřešujících hodnot

První, prevence konfliktů (Článek 1-5)

Vybízí státy ke spolupráci při postupném odzbrojování, k opětovnému využití zařízení na výrobu zbraní ve prospěch lidstva a k rozvoji přátelských vztahů prostřednictvím vzájemného respektování svrchované rovnosti a práva na sebeurčení všech států.

Druhé, řešení konfliktů (Článek 6-7)

Zaměřuje se na mediaci konfliktů, kdy mezinárodní organizace zastávají funkci zprostředkovatele mírových rozhovorů při řešení konfliktů pro udržení mezinárodního míru a bezpečnosti.

Třetí, zajištění udržitelného míru (Článek 8-10)

Zabývá se zásadami a chováním, které mohou udržet mírovou globální společnost, jakmile bude vytvořena.