Souhlas se zpracováním osobních údajů

Identifikace správce údajů (Pobočka): HWPL ČR, z.s. se sídlem v Praze, Kurzova 2222/16, Stodůlky, 15500 Praha 5, zapsaný Městským soudem v Praze dne 3.11.2021, pod spisovou značkou L 75390, IČ 11909064

Identifikace správce údajů (Hlavní pobočka): Heavenly Culture, World Peace, RestoraQon of Light (HWPL), se sídlem v Soulu, #201, Daesong Bldg., 1230-9 Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korejská republika
(Spolu dále také jen „Organizace”)
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním následujících osobních údajů výše uvedeným správcem, a to pro tyto účely:
   1) Pro vnitřní potřebu Organizace:
• k vedení evidence členů a zajištění běžné činnosti Spolku – v rozsahu uvedeném na přihlášce (viz první strana)
• k předávání osobních údajů mezi organizačními složkami organizace a úřadům pro zajištění běžné činnosti
organizace a jejího financování – v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, národnost;
• k předávání osobních údajů partnerům či dodavatelům zajišťujícím ubytování, stravování, resp. další služby,
vyžadující bližší idenQfikaci účastníků – v rozsahu jméno a příjmení, datum narození;
• k předávání osobních údajů zdravotnickému zařízení v případě nutnosti akutního ošetření účastníka události – v
rozsahu jméno a příjmení, datum narození a telefon.
2) Pro informační či marketingové účely:
• k provozování veřejně přístupné webové galerie s fotografiemi a videonahrávkami z událoso a k provozování komunitní stránky na sociálních síoch v rámci běžné činnosQ spolku – v rozsahu jméno a příjmení, fotografie audio či videonahrávka osoby samostatně či ve skupině s jinými osobami;
• k vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (výroční zprávy, letáky, propagační časopisy apod.) – v rozsahu jméno a příjmení, fotografie osoby samostatně či ve skupině s jinými osobami;
• k zasílání informací o pořádaných událostech, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti – v rozsahu e-mail, případně telefon.
3) Opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů
Organizace zavádí následující technická/řídící a fyzická opatření k zajištění bezpečnosti při nakládání s osobními údaji členů.
a) Technická opatření v rámci prevence proti případům jako kyberútok, hacking:
Organizace nainstalovala bezpečnostní program a provádí pravidelné obnovy a kontroly, aby zabránila poškození a úniku osobních údajů v případě kyberútoku, hackingu nebo napadení počítačovými viry. Systém je instalován na místě s omezeným externím přístupem (přístup pouze pro oprávněné osoby) a je prováděna pravidelná technická kontrola a preventivní opatření proti případům, jako je kyberútok, hacking, napadení počítačovými viry, vloupání a podobně.
b) Omezení přístupu k osobním informacím a školení zaměstnanců:
Organizace zavádí opatření pro správu om, že minimalizuje přístup k nakládání s osobními údaji členů odpovědné osobě, provádí pravidelné školení o povinnosQ chránit osobní údaje a mimo jiné přiděluje samostatný chráněný účet a oprávnění. Přístup k informacím je dále možný pouze prostřednictvím schváleného počítače a protokol o přístupu, dotazy a manipulace s údaji se zaznamenává a archivuje.
Tento souhlas uděluji na dobu svého členství ve Spolku a na 3 roky ode dne ukončení členství ve Spolku.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
• mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od
obdržení žádosti správcem.
Dále beru na vědomí, že v případě pochybnoso o zpracovávání osobních údajů mám právo podat sožnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této oblasti dozorovým orgánem.
Prohlašuji, že mnou výše uvedené informace jsou pravdivé a že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.