Mírové vzdělávání HWPL

Úvod

Žijeme v době, kdy vedle sebe žijí lidé různých charakterů a kultur. Jedním z důsledků je, že dochází k násilí a různým konfliktům. To znamená, že s vývojem společnosti a politiky se musí každý občan stát zodpovědným, aby svou společnost chránil a zapojil se do vytváření a udržování harmonického prostředí.

Abychom vytvořili takový svět, Mírové vzdělávání HWPL pomáhá občanům pocítit důležitost míru a soužití již od dětství a dospět tak v občany míru. Hlavními cíli Mírového vzdělávání HWPL je, aby si studenti osvojili způsoby správné komunikace, porozumění rozdílným názorům, spolupráce, podpora společenské odpovědnosti, a aby si studenti, kteří se tyto dovednosti naučí, uvědomili, že šikana, slovní napadání a sobectví jsou v jejich škole nežádoucí a napravili je. Když studenti, kteří takto vyrostou, budou tyto věci uvádět do praxe, společnost se stane světem míru, kde nejsou konflikty, světem, který si všichni lidé přejí. Mírové vzdělávání HWPL vytváří harmonický svět, který je snem každého člověka, ale doposud se nestal skutečností.

Co je Mírové vzdělávání?

Mezi dětmi navzájem, mezi rodiči a dětmi nebo mezi dětmi a učiteli vzniká mnoho menších či větších konfliktů. K tomu, aby mohly být tyto konflikty vyřešeny, chybí vzájemná komunikace zahrnující porozumění jeden druhému a schopnost vcítit se do druhého. K vychování zdravé budoucí generace je třeba proměnit přístup ve školách.

Mírové vzdělávání je podkladem pro veškeré předměty rámcového vzdělávacího programu, jelikož učitel jako první potřebuje znát a zavádět do praxe mírové demokratické hodnoty, na základě kterých poté dokáže s dětmi efektivně komunikovat, řešit vzniklé konflikty a výuka znalostních předmětů následně může probíhat v respektu, úctě a pochopení. Děti porozumí vlastní hodnotě, vlastnímu vlivu, uvědomí si důvod a důležitost samotného vzdělávání a jaká je jejich role ve společnosti.

Čím je Mírové vzdělávání jedinečné?

Mírové vzdělávání vzdělává a vychovává děti v ohleduplné osobnosti plné empatie, porozumění, s otevřeným přístupem nejen k sobě samým, ale i ke druhým (včetně učitelů, rodičů, rodiny, sousedů a dalších osob v jejich okolí).

Děti porozumí samy sobě, čímž získají zdravé sebevědomí. Nachází vlastní cestu v životě a jsou schopny se prosadit. Osvojí si hodnoty, které mohou uplatnit i v běžném životě i mimo školu. Stane se pro ně přirozeností respektovat druhé, protože si uvědomí hodnotu života a lidských vztahů bez násilí.

Mírové vzdělávání pomáhá omezit šikanu a řešit drobné konflikty každodenního života mezi dětmi, učiteli, rodiči a dalšími lidmi mírovým způsobem. Mírové vzdělávání nemá vliv jen na třídu, ale také na celou společnost potažmo svět. Představuje způsob, jak vytvořit udržitelný mír pro budoucí generace.

Zakotvení Mírového vzdělávání

Mírové vzdělávání lze zahrnout do rámcových vzdělávacích programů, které obsahují tzv. průřezová témata, která jsou úzce spjata s hodnotami prezentovanými Mírovým vzděláváním. Prostřednictvím tohoto nástroje může být téma probíráno více do hloubky. Konkrétně se jedná například o Společenskou výchovu, Občanskou výchovu, Výchovu v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu nebo Environmentální výchovu. Mírové vzdělávání přispívá k dosažení nejednoho ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN, které byly stanoveny v září 2015, především však cíl č. 4 „Kvalitní vzdělání“, který se zaměřuje na zajištění inkluzivního a spravedlivého kvalitního vzdělání a podporu celoživotního vzdělávání pro všechny.