HWPL prohlubuje spolupráci v oblasti mírového vzdělávání s českými školami

V Praze 20. 12. 2022

Lektoři mírového vzdělávání české pobočky mezinárodní mírové organizace HWPL uspořádali na konci roku 2022 pro žáky dvou českých škol workshopy mírového vzdělávání. Do kurzu, jehož úkolem je umožnit žákům, aby si prostřednictvím zábavných aktivit osvojili hodnoty a principy míru a naučili se vzájemnému respektu a toleranci, se nejprve 15. 12. 2022 zapojila pražská základní škola zaměřená na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. O čtyři dny později pak kurz mírového vzdělávání proběhl také na gymnáziu v Sedlčanech.

Za studenty gymnázia vzdáleného přibližně 70 kilometrů od Prahy se dvoučlenný tým organizace HWPL vypravil 19. 12. 2022. Do workshopu s názvem „Jsem, protože jsme“ se zapojilo celkem 27 žáků prvního ročníku osmiletého gymnázia a devět žáků prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Se školou v Sedlčanech organizace HWPL spolupracuje dlouhodobě. V podzimních měsících na gymnáziu probíhala výstava „Síla mého hlasu“ zachycující trnitou cestu českého národa k demokracii.

Lekce mírového vzdělávání byla určena pro dvě cílové skupiny – mladší děti ve věku od 11 do 14 let a také starší děti ve věku od 15 do 18 let. Hlavním záměrem aktivit, které si lektoři pro žáky připravili, bylo pomoci studentům vnímat rozdíly mezi sebou navzájem, umožnit jim, aby se naučili vidět zrakem druhého člověka, aby vnímali sebe i druhého jako jedinečnou a hodnotnou osobu, a aby pochopili, že jeden druhého potřebujeme ke spokojenému životu. V závěru pak žáci společně kreativní formou vytvořili obraz společnosti jako jedné rodiny, v níž mohou všichni žít v míru a harmonii.

Program mírového vzdělávání na gymnáziu v Sedlčanech sestával ze čtyř různých částí. Nejprve studenti zhlédli úvodní video o tom, jak na sebe navzájem nahlížíme. Poté následovalo malování autoportrétů, které proběhlo nejprve na individuální úrovni a posléze i ve dvojicích. Na závěr pak celá třída společně vytvářela „dům míru“ a sdílela svá uvědomění.

Lektoři mírového vzdělávání nejprve vyzvali žáky, aby zvedli ruku v případě, že by na sobě chtěli alespoň jednu věc změnit a krátce poté jim pustili tematické video. V něm se účastníci lekce mohli ztotožnit s postavami, které samy sebe popisovaly na základě několika kritérií, jako je věk, pohlaví, vzhled, barva pleti nebo očekávání okolí.

Na základě této samostatné aktivity si mohli žáci lépe uvědomit, že mohou mít tendenci přibližovat se obrazu okolí a přizpůsobovat se očekáváním svých spolužáků např. v oblasti odívání, vyjadřování apod., aby lépe zapadli do kolektivu. Cílem úvodní části kurzu mírového vzdělávání tedy bylo uvědomit si vlastní jedinečnost a hodnotu.

Na první část pak navazovalo kreslení autoportrétů. Po dokončení kreseb se žáci rozdělili do dvojic a podělili se vzájemně o to, jak sami sebe vnímají a proč sebe daným způsobem namalovali. Každému z účastníků mohli v hledání vlastní hodnoty pomoci přidělení spolužáci. Dvojice si nejprve mezi sebou vyměnily své kresby a poté každý z účastníků do autoportrétu toho druhého nakreslil, co se mu na něm líbí. Pozitivní vlastnosti o svých vrstevnících děti následně sdílely s celou třídou.

Program workshopu na gymnáziu v Sedlčanech vyvrcholil společnou stavbou „domu míru“, kdy jednotliví účastníci obdrželi očíslovaná papírová okna různých tvarů a velikostí, která měli nalepit na prázdná místa na velkém plátně ve tvaru domu. Výsledkem společné aktivity bylo vytvoření domu míru, ve kterém má každý své místo, a ve kterém všichni společně vytvářejí harmonický celek.

„Tým krásnou cestou provedl studenty tématem Já jsem, my jsme. Vztahem k sobě sama a vztahem k druhému člověku. Nedostatek těchto dovedností vede k vnitřním konfliktům, ale i k těm mnohem závažnějším. Jsme rádi, že jsme měli možnost pro naše studenty takto zpestřit vyučování a věřím, že i nadále budeme spolupracovat a pokračovat v mírovém vzdělávání,” zhodnotila workshop české pobočky HWPL zástupkyně ředitele školy, Lenka Lichtenbergová.

Kurz připravený lektory mírového vzdělávání HWPL žákům umožnil hlouběji se zamyslet nad tím, že každý z nás má silné i slabé stránky, a že společně můžeme vytvořit něco krásného, pokud lépe poznáme sami sebe a lidi kolem nás a pokud se budeme učit jeden od druhého namísto toho, abychom proti sobě bojovali nebo se vzájemně soudili.

Workshop pořádaný mezinárodní mírovou organizací HWPL se uskutečnil i na ZŠ Za Invalidovnou v pražském Karlíně. Tentokrát se lektoři mírového vzdělávání za pomoci zaměstnanců školy zaměřili na děti s poruchami učení a lehkým mentálním postižením. Lekce, která trvala hodinu a čtvrt, se zúčastnilo sedm žáků čtvrté třídy ve věku okolo devíti let.

Děti měly společně pomocí šablon ve tvaru slunce, měsíce a hvězd a speciálních barev, které svítí ve tmě, vytvořit hvězdnou noční oblohu a skrze tématiku vesmíru si uvědomit kouzlo a důležitost diverzity a v přeneseném slova smyslu i jedinečnosti každého z nás. Na konci workshopu proběhlo sdílení výsledných výtvorů, které se v zatemněné místnosti „rozsvítily“.

Projekty tohoto typu jsou na běžných školách i ve školských zařízeních, kam docházejí žáci s lehkým mentálním postižením či poruchami učení, které jim znemožňují vzdělávání v běžných třídách, víc než potřebné. Řada takto znevýhodněných dětí se totiž ve svém životě potýkala nebo stále potýká s šikanou nebo předsudky lidí ve svém okolí.

Podle výzkumu OECD uveřejněného v roce 2017 se s šikanou na základních školách setkalo okolo 25 % žáků. Oběťmi jsou přitom podle statistik nejčastěji děti s poruchou pozornosti a hyperaktivity a jedinci se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním.

PR oddělení HWPL

public.relations@hwpl.cz